Lesson 8: คำศัพท์จีนเกี่ยวกับการเรียกยานพาหนะต่างๆ

1. จักรยาน 自行车 Zì xíng chē
>> ขี่จักรยาน 骑自行车 Qízì xíng chē

2. รถเมล์,รถประจำทาง 公共汽车 Gōng gòng qìchē
>> นั่งรถประจำทาง 坐公共汽车 Zuò gōnggòng qìchē

3. รถยนต์ 汽车 Qì chē
>> ขับรถยนต์ 开车 Kāi chē

4. รถจักรยานไฟฟ้า 电动车 Diàn dòng chē
>>ขี่จักรยานไฟฟ้า 骑电动车 Qí diàn dòng chē

5. เครื่องบิน 飞机 Fēi jī

>>นั่งเครื่องบิน 坐飞机 Zuò fēijī

6. เรือ 船 Chuán
>> นั่งเรือ 坐船 Zuò chuán
>> พายเรือ 划船 Huá chuán

Leave a Replay

About Me

Tatha Education China (TEC) เราเป็นที่ปรึกษาและตัวกลางที่จะช่วยน้องๆและผู้ปกครองที่สนใจจะส่งบุตรหลานมาเรียนต่อแพทย์ที่เมืองจีน เรียนต่อปริญญาตรีสาขาต่างๆ หรือเรียนภาษาจีนกับเจ้าของภาษาโดยตรงทั้งระยะสั้นและระยะยาว

Recent Posts

Follow Us

Weekly Tutorial

Scroll to Top