Lesson 7: Vocabulary about Food

บทเรียนนี้จะแสดงคำศัพท์เกี่ยวอาหารและเครื่องครัวในภาษาจีน ซึ่งจะเป็นอาหารที่เราจะพบเห็นบ่อยในชีวิตประจำวันนะคะ จดแล้วเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เลยค่าาาา  วันละ 10-20 คำ ก็ยังดี 

Item

Vocabulary

Pinyin

Meaning

1FànRice
2面条MiàntiáoNoodles
3BǐngCake
4肉饼Ròu bǐngMeatloaf
5猪肉饼Zhūròu bǐngPork Pie
6牛肉饼Niúròu bǐngBeef Pie
7肉夹馍Ròu jiā móMeat folder
8牛肉面Niúròu miànBeef noodles
9炒面ChǎomiànFried noodles
10炒米饭Chǎo mǐfànFried rice
11盖饭Gài fànRice and food
12煎饼JiānbingPancakes
13饺子JiǎoziDumplings
14香菇猪肉Xiānggū zhūròuMushroom Pork
15猪肉和白菜Zhūròu hé báicàiPork and Cabbage
16包子BāoziBuns
17肉包Ròu bāoMeat bun
18菜包Cài bāoVegetable bun
19面包MiànbāoBread
20牛奶NiúnǎiMilk
21酸奶SuānnǎiYogurt
22零食LíngshíSnacks
23饮料YǐnliàoDrinks
24白水BáishuǐWater
25可乐KělèCola
26Heat
27LiángCool
28常温ChángwēnNormal temperature
29BīngIce
30冰块Bīng kuàiIce cubes
31豆浆DòujiāngSoymilk
32Fish
33鸡肉JīròuChicken
34鸡蛋JīdànEggs
35西红柿炒鸡蛋Xīhóngshì chǎo jīdànFried eggs with tomatoes
36油条Yóutiáofried bread
37一碗Yī wǎnA bowl
38一份Yī fènOne set
39一盘Yī pánOne plate
40筷子KuàiziChopsticks
41勺子SháoziSpoon
42带走Dài zǒuTake away
43打包DǎbāoPackaging
44袋子DàiziBag
45TāngSoup
46餐巾纸CānjīnzhǐPaper napkin
47炒菜ChǎocàiCooking
48火锅HuǒguōHot pot
49奶茶NǎicháMilk Tea
50CàiVegetables

Leave a Replay

About Me

Tatha Education China (TEC) เราเป็นที่ปรึกษาและตัวกลางที่จะช่วยน้องๆและผู้ปกครองที่สนใจจะส่งบุตรหลานมาเรียนต่อแพทย์ที่เมืองจีน เรียนต่อปริญญาตรีสาขาต่างๆ หรือเรียนภาษาจีนกับเจ้าของภาษาโดยตรงทั้งระยะสั้นและระยะยาว

Recent Posts

Follow Us

Weekly Tutorial

Scroll to Top