Lesson 6: Make a new friend

ในบทเรียนนี้จะเป็นในเรื่องของการแนะนำตัวกับเพื่อนใหม่รวมถึงพูดคุยเรื่องกิจกรรมยามว่างที่ชอบทำ ลองมาดูกันค่ะว่าจะใช้คำใดในการศึกษา 

**คำแปลในบทความนี้จะเป็นคำแปลภาษาอังกฤษแบบง่ายๆนะคะ

A: 你好,你叫什么名字?
A: Nǐ hǎo, nǐ jiào shénme míngzì?

B: 我叫。。。你是哪国人?
B: Wǒ jiào… Nǐ shì nǎ guórén?

A: 我是韩国人。你呢?
A: Wǒ shì hánguó rén. Nǐ ne?

B: 我是泰国人。
B: Wǒ shì tàiguó rén

A: 你多大了
A: Nǐ duōdàle

B: 我十七(17)岁。你呢?
B: Wǒ shíqī (17) suì. Nǐ ne?

A: 我二十二(22)岁
A: Wǒ èrshí’èr (22) suì
A: 你会说英语吗?
A: Nǐ huì shuō yīngyǔ ma?

B: 我会说一点一点。
B: Wǒ huì shuō yī diǎn yī diǎn

A: 我也是。
A: Wǒ yěshì

B: 平时你喜欢做什么?
B: Píngshí nǐ xǐhuān zuò shénme?

A: 我喜欢打篮球,你呢?
A: Wǒ xǐhuān dǎ lánqiú, nǐ ne?

B: 我也喜欢打篮球,今天下课了 我们一起去打篮球好码?
B: Wǒ yě xǐhuān dǎ lánqiú, jīntiān xiàkèle wǒmen yīqǐ qù dǎ lánqiú hǎo mǎ?

A: 好的。
A: Hǎo de

Translation

A: Hello, what is your name?
B: My name is. . . what country are you from?

A: I am Korean. What about you?
B: I am Thai.

A: How old are you?
B: I am seventeen (17) years old. How about you?

A: I am twenty-two (22) years old.
A: Can you speak English?
B: I can say a little bit.

A: Me too.
B: What do you like to do in normally?

A: I like to play basketball. How about you?
B: I also like to play basketball. After class today, Let’s play basketball together.
A: Ok.

Vocabulary Pinyin Meaning

1. 名字MíngzìName
2. 哪Where?
3. 国GuóCountry
4. 韩国HánguóSouth Korea
5. 中国ZhōngguóChina
6. 泰国TàiguóThailand
7. 多大DuōdàHow old
8. 岁SuìYear-old
9. 会HuìWill
10. 汉语HànyǔChinese
11. 英语YīngyǔEnglish
12. 泰语TàiyǔThai
13. 平时PíngshíUsually
14. 喜欢XǐhuānLike
15. 做ZuòDo
16. 会HuìCan
17. 一点Yīdiǎna little
18. 说ShuōSay
19. 打篮球Dǎ lánqiúPlaying basketball
20. 看书KànshūReading a book
21. 听音乐Tīng yīnyuèListening to music
22. 看电视Kàn diànshìWatching TV
23. 踢足球Tī zúqiúPlaying football
24. 一起YīqǐTogether
25. 玩WánPlay
26. 今天JīntiānToday
27. 昨天ZuótiānYesterday
28. 明天MíngtiānTomorrow
29. 上课ShàngkèClass
下课XiàkèAfter class

Leave a Replay

About Me

Tatha Education China (TEC) เราเป็นที่ปรึกษาและตัวกลางที่จะช่วยน้องๆและผู้ปกครองที่สนใจจะส่งบุตรหลานมาเรียนต่อแพทย์ที่เมืองจีน เรียนต่อปริญญาตรีสาขาต่างๆ หรือเรียนภาษาจีนกับเจ้าของภาษาโดยตรงทั้งระยะสั้นและระยะยาว

Recent Posts

Follow Us

Weekly Tutorial

Scroll to Top