Lesson 5: Asking for Directions

Ask the way go to toilet

A: 你好,请问洗手间 (地方) 在哪里?

A: Nǐ hǎo, qǐngwèn xǐshǒujiān (dìfāng) zài nǎlǐ?

B: 在那边 (再往前走,在二楼,…)

B: Zài nà biān (zài wǎng qián zǒu, zài èr lóu,…)

A: 谢谢你

A: Xièxiè nǐ

B: 不用谢,(不用客气,没事)

B: Bùyòng xiè,(bùyòng kèqì, méishì)

Translation

A: Hello, what is the bathroom (place)?

B: On the other side (go ahead, on the second floor,…)

A: Thank you.

B: No thanks, (you are welcome, nothing)

Ask the way to canteen

A: 你好, 请问我想去食堂怎么走?(请问食堂怎么走?,食堂在哪里?)

A: Nǐ hǎo, qǐngwèn wǒ xiǎng qù shítáng zěnme zǒu?(Qǐngwèn shítáng zěnme zǒu?, Shítáng zài nǎlǐ?)

B: 在图书馆旁边,在银行前边。

B: Zài túshū guǎn pángbiān, zài yínháng qiánbian.

A: 我也不知道图书馆在哪。

A: Wǒ yě bù zhīdào túshū guǎn zài nǎ

B: 你往这边走到头 你就看到图书馆了。

B: Nǐ wǎng zhè biān zǒu dàotóu nǐ jiù kàn dào túshū guǎnle.

A: 谢谢你啊。

A: Xièxiè nǐ a

B: 不用谢

B: Bùyòng xiè

Translation

Ask the way to canteen (cafeteria)

A: Hello, may I ask how to go to the cafeteria? (How can I go to the cafeteria? Where is the cafeteria?)

B: Beside the library, in front of the bank.

A: I don’t know where the library either.

B: You go to the end here then u will you see the library.

A: Thank you.

B: No thanks.

VocabularyPinyin Meaning
1. 请问QǐngwènMay I ask
2. 洗手间XǐshǒujiānToilet
3. 地方DìfāngPlace
4. 在哪里Zài nailWhere is it?
5. 在那边Zài nà biānOver there
6. 再往前走Zài wǎng qián zǒuGo ahead
7. 在二楼Zài èr lóuOn the 2nd floor
8. 谢谢XièxièThank you
9. 不用谢Bùyòng xièNo thanks
10. 不用客气Bùyòng kèqìyou are welcome
11. 没事MéishìNothing
12. 想去Xiǎng qùwant to go
13. 食堂ShítángCanteen
14. 怎么走Zěnme zǒuHow to go to there
15. 旁边PángbiānNext to
16. 银行YínhángBank
17. 前边QiánbianFront
18. 往WǎngTo
19. 这边Zhè biānHere
20. 走ZǒuGo
21. 到头DàotóuTo the end
22. 就JiùJust
23. 看到Kàn dàoSee

Leave a Replay

About Me

Tatha Education China (TEC) เราเป็นที่ปรึกษาและตัวกลางที่จะช่วยน้องๆและผู้ปกครองที่สนใจจะส่งบุตรหลานมาเรียนต่อแพทย์ที่เมืองจีน เรียนต่อปริญญาตรีสาขาต่างๆ หรือเรียนภาษาจีนกับเจ้าของภาษาโดยตรงทั้งระยะสั้นและระยะยาว

Recent Posts

Follow Us

Weekly Tutorial

Scroll to Top