Lesson 3: How to order food

Conversation @ Restaurant :饭店

A: 你好请问,你想吃什么?

A: Nǐ hǎo! Qǐngwèn, nǐ xiǎng chī shénme?

B: 我看一下菜单,这个是什么?

B: Wǒ kàn yīxià càidān, zhège shì shénme?

B: 这个是牛肉饭

B: Zhège shì niúròu fàn

A: 这个呢?

A: Zhège ne?

B: 这个是辣椒炒肉。你要吗?

B: Zhège shì làjiāo chǎo ròu. Nǐ yào ma?

A:我喜欢吃辣的,我就要这个吧。打包/在这吃

A: Wǒ xǐhuān chī là de, wǒ jiù yào zhège ba. Dǎbāo/zài zhè chī

B:好的,请等一下

B: Hǎo de, qíng děng yīxià

A:一共多少钱

A: Yīgòng duōshǎo qián

B:一共25 块钱

B: Yīgòng 25 kuài qián

Translation

A: Hello! Excuse me, what do you want to eat?

A: Nǐ hǎo! Qǐngwèn, nǐ xiǎng chī shénme?

B: May I have the menu. What is this?

B: Wǒ kàn yīxià càidān, zhège sì shénme?

B: This is beef rice.

B: Zhège shì niúròu fàn

A: What about this?

A: Zhège ne?

B: This is chili fried meat. Do you want it?

B: Zhège shì làjiāo chǎo ròu. Nǐ yào ma?

A: I like to eat spicy, I want this. Packing / eating here

A: Wǒ xǐhuān chī là de, wǒ jiù yào zhège ba. Dǎbāo/zài zhè chī

B: Ok, wait a minute.

B: Hǎo de, qíng děng yīxià

A: How much is it?

A: Yīgòng duōshǎo qián

B: 25 RMB

B: Yīgòng 25 kuài qián

Vocabulary         Pinyin       Meaning
菜单CàidānMenu
饭店FàndiànRestaurant
要.Yào.Want
这个.Zhège.This
是什么Shì shénme.What is it?
一共.Yīgòng.Totally
多少钱.Duōshǎo qián.How much?
打包.Dǎbāo.Packing
吃.ChīEat
饭.FànRice
看.KànLook
辣椒.LàjiāoChili
炒肉.Chǎo ròuFried meat
请.QíngPlease
等一下.Děng yīxiàWait a minute
辣.Spicy
甜.TiánSweet
Bitter
鸡肉.JīròuChicken
猪肉ZhūròuPork
羊肉.YángròuMutter
牛肉.NiúròuBeef
喜欢.XǐhuānLike
鱼。Fish
tāngSoup

Leave a Replay

About Me

Tatha Education China (TEC) เราเป็นที่ปรึกษาและตัวกลางที่จะช่วยน้องๆและผู้ปกครองที่สนใจจะส่งบุตรหลานมาเรียนต่อแพทย์ที่เมืองจีน เรียนต่อปริญญาตรีสาขาต่างๆ หรือเรียนภาษาจีนกับเจ้าของภาษาโดยตรงทั้งระยะสั้นและระยะยาว

Recent Posts

Follow Us

Weekly Tutorial

Scroll to Top