Lesson 2: Introduce yourself Conversation

A:你好! Nǐ hǎo!

B: 你好!Nǐ hǎo!

A: 你叫什么名字? Nǐ  jiào shenme míngzì?

B: 我叫 … Wǒ jiào…

A: 你是哪国人?Nǐ shì nǎ guórén?

B: 我是泰国人 Wǒ shì tàiguó rén

B: 你呢?Nǐ ne?

A: 我是中国人 Wǒ shì zhōngguó rén

A: 你会说汉语吗?Nǐ huì shuō hànyǔ ma

B:  我不会说汉语。你会说英语吗?Wǒ bù huì shuō hànyǔ. Nǐ huì shuō yīngyǔ ma?

A:  我也不会说英语Wǒ yě bù huì shuō yīngyǔ

B:  再见!Zàijiàn!

A:  再见!Zàijiàn!

Translation

A: Hello!

B: Hello!

A: What is your name?

B: My name is…

A: Which country are you from?

B: I am from Thailand.

B: What about you?

A: I am Chinese.

A: Can you speak Chinese?

B: I can’t speak Chinese. Can you speak English?

A: I can’t speak English.

B: Goodbye!

A: Goodbye!

VocabularyPinyinMeaning
名字MíngzìName
泰国人TàiguórénThai people
中国人Zhōngguó rénChinese people
汉语HànyǔChinese
英语YīngyǔEnglish
ShuōSay, speak
HuìAble to , Can
JiàoCall
什么ShénmeWhat?
哪国人Nǎ guó rénWhich country
再见ZàijiànGoodbye

Leave a Replay

About Me

Tatha Education China (TEC) เราเป็นที่ปรึกษาและตัวกลางที่จะช่วยน้องๆและผู้ปกครองที่สนใจจะส่งบุตรหลานมาเรียนต่อแพทย์ที่เมืองจีน เรียนต่อปริญญาตรีสาขาต่างๆ หรือเรียนภาษาจีนกับเจ้าของภาษาโดยตรงทั้งระยะสั้นและระยะยาว

Recent Posts

Follow Us

Weekly Tutorial

Scroll to Top