Beijing Language and Culture University (BLCU) ก่อตั้งเมื่อปี 1962 ณ เมืองปักกิ่ง เมื่องหลวงของประเทศจีน

 

มหาวิทยาลัย Beijing Language and Culture University (BLCU) ถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเดียวในจีนที่มุ่งเน้นการสอนภาษาและวัฒนธรรมจีนให้นักศึกษาต่างชาติเป็นหลัก โดยมหาวิทยาลัยมีวิสัยทัศน์ดังนี้ “popularize Chinese language and promote Chinese culture.”

ดังนั้นจะเห็นได้ว่าตั้งแต่มหาวิทยาลัยก่อตั้งมามากกว่า 40 ปี มีจำนวนนักเรียนมากกว่า 60,000 คน จาก 160 ประเทศทั่วโลก

ค่าหอพัก :

ราคา 60-65 หยวน/วัน (ห้องสำหรับ 2 คน)

ราคา 110 หยวน/วัน (ห้องเดี่ยว)

ภาษาจีนระยะสั้น (12 สัปดาห์)

ค่าเรียน : 8,300  หยวน

เปิดรับสมัครถึงเดือนสิงหาคม

เริ่มเรียนเดือนกันยายน

ภาษาจีนระยะยาว (1 เทอม )

(Long term 1 semester Chinese)

ค่าเรียน : 11,600  หยวน

Spring class.

เปิดรับสมัครถึงเดือนมกราคม  เริ่มเรียนเดือนกุมภาพันธ์

Autumn Class

เปิดรับสมัครถึงเดือนสิงหาคม เริ่มเรียนเดือนกันยายน

ภาษาจีนระยะยาว (1 ปี )

Long term Chinese language

ค่าเรียน : 23,200 หยวน

Spring class.

เปิดรับสมัครถึงเดือนมกราคม เริ่มเรียนเดือนกุมภาพันธ์

Autumn Class

เปิดรับสมัครถึงเดือนกรกฎาคม เริ่มเรียนเดือนกันยายน

Leave a Replay

About Me

Tatha Education China (TEC) เราเป็นที่ปรึกษาและตัวกลางที่จะช่วยน้องๆและผู้ปกครองที่สนใจจะส่งบุตรหลานมาเรียนต่อแพทย์ที่เมืองจีน เรียนต่อปริญญาตรีสาขาต่างๆ หรือเรียนภาษาจีนกับเจ้าของภาษาโดยตรงทั้งระยะสั้นและระยะยาว

Recent Posts

Follow Us

Video

Scroll to Top